FIDOnet

Фидошная эпоха… Великий T-Mail… History of node 2:5056/32 29 Nov 1996, nodelist.334: ,32,Leko_BBS,Vyatka,Aleksey_Koshcheev,7-8332-635237,9600,XX,MO,V32B,V42B 28 Feb 1997, nodelist.059: ,32,Leko_BBS,Vyatka,Aleksey_Koshcheev,7-8332-635237,9600,XX,ZYX,U,TTI 19 Mar 1999, nodelist.078: Down,32,Leko_BBS,Vyatka,Aleksey_Koshcheev,7-8332-635237,9600,XX,ZYX,U,TTI 22 Oct 1999, nodelist.295: ,32,Leko_BBS,Vyatka,Aleksey_Koshcheev,7-8332-634538,9600,XX,ZYX,U,TTI 28 Nov 2003, nodelist.332: ,32,Leko_BBS,Kirov,Aleksey_Koshcheev,7-8332-634538,9600,XX,ZYX,U,TTI 5 Dec 2003,...